Quy tắc OVL mới cho NBH Seller Delivery không cập nhật trạng thái đơn đặt hàng đúng hạn

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Quy định về việc giảm OVL cho những NBH thuộc seller delivery không cập nhật trạng thái đơn hàng đúng hạn, cụ thể như sau:

  1. Thời hạn cập nhật (leadtime) là 10 ngày
  2. Nếu trong thời gian 10 ngày NBH không cập nhật trạng thái đơn hàng nào thì sẽ bị phạt giảm OVL. Cụ thể, OVL mới với cách tính như sau: 50% x số đơn hàng phát thành công trong thời gian (N-17 đến ngày N-11)

Ví dụ:   Hôm nay là ngày 20 thì lấy tổng số đơn phát thành công từ ngày N-17 đến ngày N-11, nghĩa là ngày 3 đến ngày 9. Ra kết quả A, sau đó chia cho 7 và nhân 50% thì ra kết quả OVL mới. 

Với mức OVL mới thì: 

  1. Mỗi ngày nếu NBH tiếp tục không cập nhật trạng thái cho đơn hàng thì OVL sẽ giảm 50% so với ngày trước đó
  2. Ngược lại, nếu NBH cập nhật trạng thái đơn hàng thì OVL sẽ tăng gấp đôi vào ngày kế tiếp. Hàng tuần vào mỗi thứ 6, LZD sẽ kiểm tra lại danh sách những NBH chưa cập nhật trạng thái đúng hạn. Nếu NBH đã cập nhật trạng thái thì OVL sẽ tăng gấp đôi so với OVL vừa bị giảm
  3. Nếu NBH có 2 tuần liên tiếp không có đơn hàng nào cập nhật trạng thái trễ thì OVL đặt ở mức 100.000 đơn/ngày
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful