Tôi có thể tham gia chương trình khuyến mãi bằng cách nào?

Lam Quang Vinh

Sẽ không có sự thay đổi nào đối với việc đăng ký tham gia khuyến mãi như trước đây. Bạn chỉ cần đăng nhập hệ thống Seller center , chọn mục Khuyến mãi và tiến hành đăng ký cho các sản phẩm tham gia khuyến mãi và lưu ý về việc các sản phẩm đăng ký cần tuân thủ theo quy định của chương trình khuyến mãi.

-          Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Từ  thanh công cụ chính của Seller center , nhấn chọn mục " Khuyến mãi"->Tất cả khuyến mãi"

Cách 2: Kiểm tra các chương trình khuyến mãi đang chay trên trang chủ của Seller center ngay khi bạn đăng nhập tài khoản vào Seller center

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful