SPU là gì?

Lam Quang Vinh

SPU tên đầy đủ là  “Standard Product Unit”( Đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn). Nó là một đơn vị sản phẩm chính với nội dung đã được phê duyệt sẽ giúp bạn thêm sản phẩm mới hiệu quả hơn và dễ dàng. Lazada có một cơ sở dữ liệu rộng lớn của SPUs mà bạn có thể chọn nhanh khi tạo sản phẩm. Điều này sẽ rút ngắn quá trình tạo sản phẩm. 

Một sản phẩm được tạo tại Seller center sẽ gồm 3 danh mục chi tiết sau:

-          SPU - Một sản phẩm tiêu chuẩn chính đã được duyệt với nội dung thuộc tính sản phẩm.

 

-          Chi tiết sản phẩm - Thông tin chi tiết đặc biệt dành cho mỗi nhà cung cấp có thể thêm vào khi tạo sản phẩm. Khi thông tin được tạo bởi nhà bán hàng, những chi tiết này sẽ được áp dụng cho tất cả các SKUs đang được tạo bởi nhà bán hàng trong cùng dưới một SPU cụ thể.

 

-          SKU -  Chi tiết riêng được đề cập cho từng sản phẩm riêng biệt- một mã SKU là dành cho một sản phẩm. Đây là định nghĩa cập nhật cho SKU và thông tin của SKU sẽ khác biệt so với dữ liệu nguồn chính của Seller center

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful