Duyệt “Sẵn sàng giao đi” ảo là gì ?

Lam Quang Vinh

  • Duyệt “Sẵn sang giao đi“ ảo là việc cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Sẵn sàng giao đi” trước khi đối tác vận chuyển đến nhận đơn hàng/sản phẩm
  • Lazada kiểm soát việc duyệt “ Sẵn sàng giao đi” ảo bằng cách xác định những sản phẩm nào đã được chuyển “Sẵn sàng giao đi” nhưng chưa được lấy hàng thành công khi đối tác vận chuyển đến đến lấy hàng
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful