Làm thế nào để biết gói hàng đã được vận chuyển thành công?

cong.nguyen

Nhà bán hàng sẽ chọn "Đơn hàng" > "Quản lý đơn hàng". Trong mục "Đã hoàn thành" sẽ bao gồm tất cả các đơn hàng cập nhật giao hàng thành công "delivered", ngày cập nhật trạng thái và thông tin khách hàng chi tiết

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful