Làm thể nào để kiểm tra các đơn đặt hàng chưa được xử lý?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để có thể kiểm tra được số lượng các đơn hàng chưa được xử lý, nhà bán hàng vui lòng chọn vào mục "Đơn hàng" > "Quản lý đơn hàng" để có thể kiểm tra số lượng đơn hàng đang chờ xử lý cụ thể và tiến hành quá trình đóng gói vận chuyển cho giao nhận sớm

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful