Làm sao để nhà bán hàng nhận biết được sản phẩm tham gia khuyến mãi nào được duyệt ?

cong.nguyen

Nhà bán hàng có thể kiểm tra tình trạng của mã sản phẩm "SKU" phía bên dưới công cụ Khuyến mãi, nhấp vào mục "Tất cả khuyến mãi", chọn chương trình khuyến mãi và cập nhật tình trạng duyệt các mã sản phẩm này

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful