Nhà bán hàng nên làm gì khi nhận được món hàng trả lại không đúng?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Trường hợp khi nhận hàng trả về sai sản phẩm thì nhà bán hàng vui lòng làm theo các hướng dẫn sau:

User-added image

Khi tiến hành nhận hàng và đồng kiểm với đơn vị vận chuyển, anh/chị vui lòng làm đẩy đủ theo những thông tin sau:
User-added image

Nhà bán hàng phải điền vào đầy đủ và chi tiết kết quả đồng kiểm đơn hàng trả về kèm theo chữ ký của ĐVVC. Biên bản đồng kiểm sẽ không có giá trị nếu không có chữ kí xác nhận của ĐVVC​

User-added image
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful