Giá của sản phẩm được cập nhập thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Cách 1: Vui lòng đăng nhập Seller Center - Sản phẩm - Quản lý sản phẩm -> tìm kiếm thông tin cần cập nhập giá hoặc Giá bán lẻ hiện tại. Cho Giá bán lẻ hiện tại, lưu ý cập nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc chương trình cho sản phẩm.

Cách 2: Giá bán lẻ, giá khuyến mãi, ngày bắt đầu và ngày kết thúc giảm giá bằng file.

 

Tham gia các khóa học trực tuyến về đăng tải sản phẩm tại ĐÂY

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful