Làm thế nào để có thể kiểm tra được Báo cáo bán hàng trên Seller Center?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Trong mục Tài chính (Finance) trên Seller Center:

  • Để xem tổng thanh toán theo từng chu kỳ: chọn Sao kê tài khoản (Account Statement) > trong mục Khoảng thời gian, chọn chu kỳ cần xem.

 

  • Để xem chi tiết thanh toán: chọn Tổng quan giao dịch (Transaction Overview) > trong mục Thời gian, chọn chu kỳ cần xem > chọn Xuất dữ liệu > chọn Download để tải file chi tiết về máy

 

Trong khoảng thời gian từ tháng 08.2016 đến tháng 05.2017, một số khoản mục không được Seller Center thể hiện đầy đủ, do đó anh/chị vui lòng kiểm tra Báo cáo Thanh Toán Lazada chủ động gửi ra từ địa chỉ vmb@lazada.vn vào email anh/chị đăng ký trong mục Thông tin nhà bán hàng trên Seller Center để biết số tiền và chi tiết thanh toán chính xác nhất.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful