Đơn hàng đã đi giao hàng nhưng sao tôi chưa nhận được thanh toán?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Hệ thống Seller Center sẽ chỉ ghi nhận doanh thu cho đơn hàng được cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công” bất kể đơn hàng được tạo từ thời gian nào. Do đó, anh/chị vui lòng kiểm tra:

  • Nếu đơn hàng vẫn đang ở trạng thái “Đang giao” thì đơn hàng chưa đủ điều kiện được thanh toán, anh/chị vui lòng đợi đến trạng thái “Giao hàng thành công” để hệ thống ghi nhận doanh thu. Nếu đơn hàng ở trạng thái “Đang giao” quá lâu, anh/chị vui lòng liên hệ partnersupport@lazada.vn để được hỗ trợ.
  • Nếu đơn hàng đã cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công”, anh/chị có thể kiểm tra chu kỳ đơn hàng được thanh toán bằng cách tìm kiếm số đơn hàng trong mục Tài chính > Tổng quan giao dịch > Thời gian: Tất cả giao dịch > Lọc giao dịch: Tất cả giao dịch.

Thông thường, thời gian ghi nhận doanh thu đơn hàng cũng là thời gian đơn hàng được cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công”.

  • Nếu đơn hàng đã giao thành công nhưng trạng thái cập nhật trên Seller Center là “Giao thất bại” anh/chị vui lòng liên hệ partnersupport@lazada.vn để được hỗ trợ.
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful