Nhà bán hàng phải làm gì khi không có đủ hàng trong kho giao cho khách?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Vui lòng thao tác hủy đơn hàng trên Seller Center với lý do hết hàng. 

Đối với tất cả đơn hàng hủy với lý do hết hàng thì nhà bán hàng(NBH) sẽ bị tính vào tỷ lệ hủy đơn hàng bởi NBH. Vì thế NBH vui lòng đảm bảo lượng lưu kho đầy đủ để tránh việc hủy đơn hàng làm ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của khách hàng. 

Nếu NBH đang lo ngại về việc không thể kiểm tra thường xuyên lượng hàng tồn kho, PSC gợi ý quý đối tác nên chuyển sang loại hình FBL (Xử lý và đóng gói bởi Lazada).

Vui lòng tham khảo đường link dưới đây về dịch vụ hỗ trợ này: hhttps://university.lazada.vn/course/view.php?spm=a2o9w.trainings.0.0.55bb395apOV1cP&id=11

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful