Nhà kho do Lazada chỉ định có đảm bảo an toàn cho sản phẩm?

cong.nguyen

Tất cả sản phẩm lưu trữ trong nhà kho của Lazada đều được mua bảo hiểm. Bên cạnh đó, Nhà Bán Hàng có thể yêu cầu sản phẩm được lưu trữ trong khu vực đặc biệt, như: khu vực điều chỉnh được nhiệt độ và khu vực bảo vệ tốt nhất

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful