Lượng lưu kho lý tưởng để gửi tới nhà kho do Lazada chỉ định là gì?

cong.nguyen

Với FBL, Lazada có thể hỗ trợ nhà bán hàng và cho biết số lượng cần gửi tới nhà kho Lazada. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào doanh số bán hàng dựa trên các sản phẩm bán chạy các tuần trước và quyết định của nhà bán hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful