Nhà bán hàng có cần phối hợp với Lazada hoặc với nhà vận chuyển để thực việc giao nhận các đơn đặt hàng hay không?

cong.nguyen

Không, khi nhà bán hàng đã ký kết hợp đồng với Lazada, thì Lazada sẽ phải có trách nhiệm trong việc giao nhận hàng hóa đến tay khách hàng thông qua đơn vị giao nhận thứ 3.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful