Nhà bán hàng có thể kiểm tra lý do sản phẩm trả về không?

cong.nguyen

Để kiểm tra tình trạng đơn hàng trả về vì giao hàng thất bại hay hàng bị trả về, anh/chị vui lòng kiểm tra tại hệ thống seller center theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Vào mục đơn hàng và chọn phần Quản lý đơn hàng:
User-added image
  • Bước 2: Chọn Hoàn thành và tìm kiếm ở 2 mục: Giao hàng thất bại hoặc trả lại
User-added image
  • Bước 3: Bấm trực tiếp vào số đơn hàng để xem chi tiết và ở mỗi đơn hàng hoàn về đều có thông tin chi tiết trên/trong thùng hàng:
User-added image

Đơn hàng giao không thành công: Có tem vận chuyển của nhà bán hàng in từ Seller Center khi gửi

User-added image
Đơn hàng hoàn trả từ Lazada: Có tem thông tin sản phẩm của Lazada:
User-added image
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful