Nhà bán hàng có thể kiểm tra lý do sản phẩm trả về không?

cong.nguyen

Nhà bán hàng sẽ nhận được một tài liệu cung cấp một tóm tắt các lý do tại sao các sản phẩm bị trả về. Nó sẽ được bao gồm gói hàng cùng với những món hàng bị trả về. Đội nhà kho Warehouse sẽ  thực hiện kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm trả về trước khi gửi nó lại cho Nhà Bán Hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful