Khi nào nhà bán hàng nhận lại các đơn hàng bị trả về?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada Vietnam sẽ gửi lại những món hàng tới Nhà Bán Hàng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kiện hàng được hoàn về nơi chỉ định của Lazada.


Với FBL, sản phẩm trả về phải trong điều kiện tốt sẽ được lưu trữ trở lại nhà kho của Lazada và sẵn sàng được bán trở lại. Nếu bạn muốn nhận lại chúng, bạn có thể đưa ra yêu cầu trên Seller Center bất kỳ lúc nào

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful