Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm không online

cong.nguyen

Anh chị vui lòng cung cấp tên sản phẩm hoặc SKU của sản phẩm, PSC sẽ nhanh chóng kiểm tra với bộ phận Nội dung để kiểm tra lại tình trạng của sản phẩm này cũng như phản hồi đến anh chị sớm nhất.

Thực hiện:
Nếu sản phẩm đang ở tình trạng Online - Đã được duyệt bởi Content Team lỗi hệ thống hiển thị -> Gửi email cho Content team sửa lỗi

Nếu sản phẩm chưa được duyệt (thể hiện dấu x màu đỏ): báo content team duyệt lại sản phẩm hoặc yêu cầu NCC chỉnh sửa thông tin sản phẩm như lưu ý của Content team

Was this article helpful? 1 out of 1 found this helpful