Hướng dẫn " xóa" một hoặc nhiều sản phẩm đã bán hết trên hệ thống

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Cách 1: Vui lòng đăng nhập Seller Center - Sản phẩm - Quản lý sản phẩm ->Chỉnh sửa -> Xóa sản phẩm.

Cách 2: Nhà bán hàng có thể xóa hàng hoạt sản phẩm bằng cách sử dụng file.

  • Cột “SellerSku” => Điền những SellerSku cần xóa
  • Cột “Status” => điền deleted

Sau khi điền đầy đủ thông tin hai cột trên, nhà bán hàng dung file này để up lên hệ thống.

 

 

Tham gia các khóa học trực tuyến về đăng tải sản phẩm tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful