Một số đơn hàng của tôi bị thanh toán sai?

cong.nguyen

Nhà bán hàng vui lòng cung cấp giúp PSC các đơn hàng bị thanh toán sai hoặc chưa thanh toán trong chu kỳ thanh toán tương ứng để bộ phận tài chính của Lazada có thể kiểm tra và bổ sung thanh toán các đơn hàng này cho quý nhà bán hàng:

-Nếu đơn hàng cập nhật tương ứng trong chu kỳ thanh toán nhưng không có trong báo cáo bán hàng

-Nếu đơn hàng hủy nhưng thực tế lại giao hàng thành công

--> Các trường hợp trên bộ phận tài chính sẽ kiểm tra và thanh toán bổ sung nếu có

-Nếu thực tế đơn hàng giao hàng không thành công " delivered" nhưng đã thanh toán cho nhà bán hàng thì sẽ khấu trừ thanh toán lại

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful