Đơn hàng của Nhà bán hàng sẽ được vận chuyển bởi đơn vị vận chuyển nào có cần trả phí hay không?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Đơn hàng của nhà bán hàng sẽ được vận chuyển bởi đơn vị vận chuyển mà Lazada đã thông tin đến nhà bán hàng ngay khi gian hàng hoàn tất xong các thủ tục mở 1 gian hàng trên Lazada.

Nếu đơn vị vận chuyển đến lấy hàng tại địa chỉ của nhà bán hàng, nhà bán hàng sẽ phải trả phí theo như hợp đồng đã ký kết.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful