Tại sao nhà bán hàng bị đánh giá là không tốt (Bad)?

Ngoc Le

Căn cứ vào cách tính điểm của nhà bán hàng, nhà bán hàng không đạt một hay nhiều chỉ tiêu về:

  • Điểm giao hàng
  • Tỷ lệ hủy đơn hàng
  • Tỷ lệ giao sai hàng hóa
  • Tỷ lệ giao thiếu hàng hóa
  • Tỷ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm đã dẫn đến mức đánh giá này.

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful