Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà bán hàng được tính như thế nào?

Le Thi Phuong Ngoc

"Điểm đánh giá Nhà Bán Hàng được tính bởi 4 chỉ tiêu với 4 yêu cầu:
• Điểm tốc độ xử lý đơn hàng >8 điểm
• Tỉ lệ hủy hàng do nhà bán hàng <0.5%
• Tỉ lệ giao sai, giao thiếu <0.3%
• Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm <0.3%
Với mỗi chỉ tiêu vi phạm yêu cầu, nhà bán hàng bị trừ 2 điểm"

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful