Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà bán hàng được tính như thế nào?

Ngoc Le

"Điểm đánh giá Nhà Bán Hàng được tính bởi 4 chỉ tiêu với 4 yêu cầu:
• Điểm tốc độ xử lý đơn hàng >8 điểm
• Tỉ lệ hủy hàng do nhà bán hàng <0.5%
• Tỉ lệ giao sai, giao thiếu <0.3%
• Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm <0.3%
Với mỗi chỉ tiêu vi phạm yêu cầu, nhà bán hàng bị trừ 2 điểm"

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful