Làm thể nào để cập nhật hàng loạt giá sản phẩm và số lượng tồn kho trên hệ thống Seller Center?

cong.nguyen

Để có thể thực hiện thao tác này thì nhà bán hàng sẽ phải thực hiện các thao tác bên dưới như sau:

Chọn "Sản phẩm", mục "Nhập sản phẩm", tải về biểu mẫu “Cập nhật hàng tồn” hoặc "Cập nhật giá bán” và cập nhật thông tin trong File.

Kế tiếp, lưu file dưới dạng CSV, dưới mục "Nhập sản phẩm", chọn "Cập nhật sản phẩm"và tải fie CSV lên Seller Center.Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful