Làm thế nào để cập nhật giá sản phẩm?

cong.nguyen

-Trong mục tổng quan quản lý sản phẩm của nhà bán hàng trên hệ thống Seller Center, mục " Giá " và " Giá bán lẻ hiện tại ", nhà bán hàng sẽ phải cập nhật thông tin ở đây và lưu lại để có thể cập nhật trên hệ thống:

+Đối với "Giá" : là phần giá mà nhà cung cấp bán ở cửa hàng, hoặc giá gốc nhập sản phẩm ban đầu

+Đối với "Giá bán lẻ hiện tại" là giá bán trên Website Lazada.vn, nhà bán hàng lưu ý chọn thời gian áp dụng giá khuyế mãi này, vì sau khoảng thời gian áp dụng này giá bán lẻ sẽ trở về giá gốc ban đầu của nhà bán hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful