Làm thế nào để có thể cập nhật số lượng tồn kho cho sản phẩm?

cong.nguyen

Trong mục tổng quan quản lý sản phẩm của nhà bán hàng trên hệ thống Seller Center, mục " Số lượng hàng tồn ", nhà bán hàng sẽ cập nhật tồn kho ở đây và lưu lại để có thể cập nhật trên hệ thống

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful