Tôi có thể in nhãn bưu kiện như thế nào?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng đăng nhập Seller Center, chọn Đơn hàng - Quản lý đơn hàng - Tìm kiếm đơn hàng cần in và bấm chọn vào ô trống đầu đơn hàng, sau đó bấm chọn in tem vận chuyển cho sản phẩm đã được chọn bằng cách bấm "Thực hiện".

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful