Tôi đã qua bài test nhưng sao vẫn chưa truy cập được Seller Center?

thuy.pham-thi

Sau khi hoàn thành bài test cuối cùng, thời gian để xét đăng nhập vào Seller Center mất từ 7-10 ngày. PSC sẽ báo với bộ phận Hỗ trợ kiểm tra và phản hồi anh chị trong thời gian sớm nhất

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful