Trang Seller Center không hiển thị

thuy.pham-thi

Hiện tại Seller Center đang được nâng cấp một số chức năng mới, anh chị vui lòng thoát hệ thống và đăng nhập trong vòng 1-2h tới. PSC sẽ nhanh chóng báo với bộ phận IT để hoàn tất quy trình cập nhập này và sẽ phản hồi lại anh chị khi hoạt thống hoạt động trở lại

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful