Phí vận chuyển của đơn hàng được tính như thế nào?

thuy.pham-thi

Phí vận chuyển được thể hiện cụ thể trong hợp đồng hợp tác giữa 2 bên, thuộc trang thứ 4. Anh chị có thể kiểm tra dựa trên trọng lượng đơn hàng và địa chỉ của khách hàng để ước tính phí vận chuyển.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful