Điều chỉnh giảm phí lấy hàng từ ngày 01/11/2017 áp dụng cho NBH sử dụng hình thức đơn vị vận chuyển đến lấy hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Bảng Biểu phí Lấy hàng cho hình thức vận chuyển: Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng (Drop Ship)

 

1.PNG

 

Lưu ý:

  • Biểu phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 01/11/2017. Nhà Bán Hàng sẽ có thể kiểm tra mức phí lấy hàng cập nhật trong báo cáo tài chính trên Seller Center vào cuối mỗi tháng và theo dõi khoản thanh toán từ tháng 12/2017 để đối soát.
  • Bảng phí trên không áp dụng đối với dịch vụ lấy hàng theo yêu cầu của Nhà Bán Hàng sử dụng hình thức Xử lý đơn hàng bởi Lazada (FBL).


Nhà Bán Hàng vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại Thông báo Số 08/2017 về điều chỉnh giảm phí lấy hàng.

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful