Với Nhà bán hàng là công ty, dùng tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu công ty để ký Hợp đồng có được không?

Ngoc Le

Đối với Nhà bán hàng là công ty, Lazada chỉ chấp nhận thanh toán qua tài khoản của công ty, không chấp nhận thanh toán qua tài khoản cá nhân, dù cá nhân đó là chủ sở hữu hay không.

Đây là quy định của Ngân hàng nhà nước và là cơ sở để công ty kê khai quyết toán thuế.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful