Quy định yêu cầu Nhà bán hàng phải xuất hóa đơn VAT

Ngoc Le

Đối với việc xuất hóa đơn VAT, nhà bán hàng cần tham khảo nội dung dưới đây:

Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC: ""Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo""

-> Nhà bán hàng phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, không phụ thuộc vào giá trị hàng hóa trên hóa đơn hoặc việc khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn hay không.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful