Khi có đơn hàng mới, Nhà bán hàng có được nhận mail thông báo từ Seller Center không?

Ngoc Le

Khi có đơn hàng mới, Nhà bán hàng sẽ nhận được email tự động từ hệ thống Seller Center và mỗi email tương ứng với 1 đơn hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful