Những thông tin về nhà bán hàng sẽ hiển thị trên trang thông tin sản phẩm

Ngoc Le

  • Quy mô gian hàng: Được tính dựa theo số sản phẩm nhà bán hàng bán ra trong 28 ngày nhất, tính theo ngành hàng chính của gian hàng.
  • Thời gian hoạt động: Là thời gian hoạt động của nhà bán hàng tính từ thời điểm kích hoạt gian hàng.

*Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo tại Học viện Lazada mục 4.9.Trang thông tin nhà bán hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful