Điểm tốc độ xử lý đơn hàng được tính như thế nào?

Ngoc Le

 • Đối với nhà bán hàng dùng LEX và tự giao hàng:
  Tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong cùng ngày (Ship N0) VÀ tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong 2 ngày (Ship N2)

 

 • Đối với nhà bán hàng dùng bưu cục và chuyển trạng thái sẵn sang giao hàng trực tiếp trên SellerCenter:
  Tỉ lệ giao hàng cho nhà vận chuyển trong 2 ngày (Ship N2)
  Đối với nhà bán hàng chờ đơn vị vận chuyển đưa mã vận đơn để sẵn sàng giao trên SellerCenter:
  Tỉ lệ sẵn sang giao hàng trong 48 giờ (RTS 48h).

 

 • Để đạt được điểm tốc độ xử lý đơn hàng tốt nhất. Nhà bán hàng cần giao các được rơi vào SellerCenter trước 2 giờ chiều cho nhà vận chuyển trong cùng ngày. Nhưng đơn sau 2 giờ có thể giao ngày hôm sau.
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful