Nhà bán hàng đạt chỉ tiêu nào để được đánh giá tốt?

Ngoc Le

Nhà bán hàng có điểm đánh giá vận hành từ 8 điểm sẽ được đánh giá là tốt.

Do đó, nhà bán hàng chỉ được vi phạm tối đa một chỉ tiêu trong 4 chỉ tiêu để được đánh giá tốt.

• Điểm tốc độ xử lý đơn hàng >8 điểm
• Tỉ lệ hủy hàng do nhà bán hàng <0.5%
• Tỉ lệ giao sai, giao thiếu <0.3%
• Tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm <0.3%
Với mỗi chỉ tiêu vi phạm yêu cầu, nhà bán hàng bị trừ 2 điểm.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful