Hướng dẫn xem đơn hàng FBL trên Seller Center

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để xem đơn hàng FBL trên Seller Center, anh/chị vui lòng thực hiện các bước sau:

1.Đăng nhập Seller Center

2.Tải dữ liệu đơn hàng FBL từ Seller Center: Chọn Đơn hàng -> Quản lý đơn hàng -> Xuất dữ liệu -> Xuất tất cả đơn hàng (tải dữ liệu này về máy tính) theo khung thời gian cần kiểm tra

3.Mở dữ liệu đơn hàng FBL bằng phần mềm Open Office

Trên cửa sổ Text Import:

+ Mục “Character Set” : chọn “Unicode (UTF-8)”

+ Mục “Language” : chọn “Vietnamese”

+ Mục “Separator Options” : chọn Separated by -> chọn “Semicolon”, chọn “Comma”

  • Bấm OK
  • Bảng dữ liệu sẽ hiện ra

Trên bảng dữ liệu : tìm cột AS có tên gọi là “Shipping Provider Type” , tìm những ô có tên gọi Own Warehouse : những đơn hàng xuất hiện tương ứng là những đơn hàng theo hình thức FBL.

** Download phần mềm Open Office tại đây: https://www.openoffice.org/download/index.html

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful