Vì sao phí dịch vụ trên hóa đơn không khớp với báo cáo thanh toán?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Anh/chị vui lòng so sánh Hóa đơn điện tử với Báo cáo thanh toán theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Cộng 02 Báo cáo thanh toán của tháng theo từng mục.

(Mỗi tháng 2 chu kỳ, mỗi chu kỳ Lazada gửi 01 báo cáo thanh toán vào email anh/chị đã đăng ký trong mục “Thông tin nhà bán hàng” trên Seller Center, nếu chu kỳ đó không phát sinh doanh thu/chi phí thì Lazada sẽ không gửi báo cáo)

  1. Các mục trên Hóa đơn điện tử tương ứng với các mục trên Báo cáo thanh toán như sau:
  • Phí cố định: Tương ứng mục 4.1 trên Báo cáo thanh toán
  • Hoa hồng + Điều chỉnh hoa hồng (nếu có): Tương ứng với mục 4.2 trên Báo cáo thanh toán
  • Phí vận chuyển + Điều chỉnh phí vận chuyển (nếu có): Tương ứng với mục 4.3 trên Báo cáo thanh toán
  • Phí thanh toán (nếu có): Tương ứng với mục 4.6 trên Báo cáo thanh toán
  • Điều chỉnh tăng/giảm phí khác: Tương ứng mục 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 và 4.10 trên Báo cáo thanh toán

Nếu sau khi làm theo hướng dẫn trên mà anh/chị vẫn thấy Hóa đơn điện tử còn chênh lệch với Báo cáo thanh toán, vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful