Quy định về kích thước sản phẩm phải chiếm ít nhất 80% kích thước thùng

Ngoc Le

Lazada sẽ so sánh kích thước sản phẩm thực tế trên Seller center và kích thước kiện hàng khi giao hàng. Kích thước sản phẩm phải chiếm ít nhất 80% kích thước thùng. Không áp dụng đối với kiện hàng nhỏ dưới 0.5 kg.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful