Nhà bán hàng có thể kiểm tra chi tiết điểm và tỷ lệ đánh giá ở đâu?

Ngoc Le

Nhà bán hàng có thể kiểm tra điểm và tỷ lệ đánh giá trên Seller Center (cập nhật hằng tuần) và trên website (cập nhật hằng tháng).

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful