Cách kiểm tra tồn kho/ tình hình xuất nhập của hàng FBL đã nhập kho

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để kiểm tra tồn kho hiện tại của các mặt hàng đã nhập kho FBL, anh/chị có thể làm 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đăng nhập hệ thống Seller Center -> Sản phẩm -> Fullfillment by Lazada -> Sản phẩm -> Kiểm tra cột “Hàng tồn có sẵn” để biết số lượng hàng hiện có tại kho Lazada

Cách 2: Đăng nhập hệ thống Seller Center -> Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Tìm sản phẩm cần kiểm tra trong ô tìm kiếm -> Xem cột “Số lượng hàng tồn” -> Nhấp vào số lượng hàng tồn -> Số lượng hiển thị “Tồn kho thực hiện bởi Lazada” là số lượng thực tế tại kho Lazada

Ngoài ra,anh/chị sẽ nhận được Báo Cáo Tồn Kho FBL qua email đã đăng ký trong mục Thông Tin Nhà Bán Hàng trên Seller Center vào thứ 6 hàng tuần hoặc chậm nhất vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp. Trong báo cáo này, anh/chị sẽ biết được tổng lượng hàng đã nhập theo số PO và trạng thái chi tiết của từng sản phẩm theo số PO đó ( đang tồn tại kho, đã giao, đang giao, bị hoàn về…)

 

Thông tin tham khảo các khóa học liên quan đến FBL 

https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/fulfillment-by-lazada/

Link đăng ký khóa học: https://attendee.gototraining.com/10263/catalog/688647600408970752?tz=Asia/Jakarta

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful