Cách kiểm tra tồn kho/ tình hình xuất nhập của hàng FBL đã nhập kho

Nguyen Minh Nhut

Để kiểm tra tồn kho hiện tại của các mặt hàng đã nhập kho FBL, anh/chị có thể làm 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đăng nhập hệ thống Seller Center -> Sản phẩm -> Fullfillment by Lazada -> Sản phẩm -> Kiểm tra cột “Hàng tồn có sẵn” để biết số lượng hàng hiện có tại kho Lazada

Cách 2: Đăng nhập hệ thống Seller Center -> Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Tìm sản phẩm cần kiểm tra trong ô tìm kiếm -> Xem cột “Số lượng hàng tồn” -> Nhấp vào số lượng hàng tồn -> Số lượng hiển thị “Tồn kho thực hiện bởi Lazada” là số lượng thực tế tại kho Lazada

Ngoài ra,anh/chị sẽ nhận được Báo Cáo Tồn Kho FBL qua email đã đăng ký trong mục Thông Tin Nhà Bán Hàng trên Seller Center vào thứ 6 hàng tuần hoặc chậm nhất vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp. Trong báo cáo này, anh/chị sẽ biết được tổng lượng hàng đã nhập theo số PO và trạng thái chi tiết của từng sản phẩm theo số PO đó ( đang tồn tại kho, đã giao, đang giao, bị hoàn về…)

 

Thông tin tham khảo các khóa học liên quan đến FBL 

https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/fulfillment-by-lazada/

Link đăng ký khóa học: https://attendee.gototraining.com/10263/catalog/688647600408970752?tz=Asia/Jakarta

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful