Hướng dẫn xem thanh toán của những đơn hàng FBL

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để đơn hàng FBL trên Seller Center, anh/chị vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Seller Center

Bước 2: Tải dữ liệu đơn hàng  FBL từ Seller Center: Chọn Đơn hàng -> Quản lý đơn hàng -> Xuất dữ liệu -> Xuất tất cả đơn hàng (tải dữ liệu này về máy tính)

Bước 3: Mở dữ liệu đơn hàng FBL bằng phần mềm Open Office

Trên cửa sổ Text Import:

  • Mục “Character Set” : chọn “Unicode (UTF-8)”
  • Mục “Language” : chọn “Vietnamese”
  • Mục “Separator Options” : chọn Separated by -> chọn “Semicolon”, chọn “Comma” => Bấm OK =>Bảng dữ liệu sẽ hiện ra

Bước 4: Trên bảng dữ liệu : tìm cột AS có tên gọi là “Shipping Provider Type” , tìm những ô có tên gọi Own Warehouse : những đơn hàng xuất hiện tương ứng là những đơn hàng theo hình thức FBL.

Bước 5: Tải dữ liệu thanh toán về máy từ Seller Center: Chọn Báo cáo -> Báo cáo tài khoản -> Tổng quan giao dịch -> Xuất tất cả đơn hàng

So sánh dữ liệu đơn hàng FBL & dữ liệu thanh toán để tra đơn hàng đã được thanh toán (Lưu ý: những đơn hàng FBL chỉ được thanh toán khi có trạng thái là “Đã giao”)

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful